Communicatie en gesprekstechnieken:
cursussen & trainingen

Hieronder ziet u het cursusaanbod op het gebied van communicatie en gesprekstechnieken

Altijd maatwerk en praktijkgericht op uw doelgroep en organisatie!

Training motiverend begeleiden

Heeft u in uw begeleiding ook vaak van die momenten waar u moedeloos van wordt?

Men houdt zich wederom niet aan de gemaakte afspraken. Bewoners zeggen dat ze iets gaan doen maar blijven inactief. Doelen worden steeds maar niet behaald. Dat is lastig en daar kun je als begeleider best moedeloos van worden. In deze training gaan we in drie dagdelen leren hoe je dit nu aan kunt pakken met als doel dat de bewoners weer in beweging komen en gemotiveerd raken. We gaan aan de slag met vaardigheden die je kunt gebruiken om dit uiteindelijk te bereiken. Deze vaardigheden zijn afkomstig uit de motiverende gespreksvoering maar aangepast aan begeleiding.

Deze cursus is bestemd voor GGZ medewerkers, medewerkers van instellingen die beschermd wonen bieden, werkers in de maatschappelijke opvang en SPH/SPW’ ers die werken in de thuisbegeleiding. Kortom: iedereen die mensen begeleidt die soms moeilijk te motiveren zijn.

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Wat is motivatie, motiveren?
 • Contact maken en reflectief luisteren als vaardigheid voor motivatie
 • Open vragen stellen, samenvatten en positief bekrachtigen
 • Methodische gespreksvoering en verandertaal

De training is praktijkgericht, er wordt steeds geoefend met de eigen casuïstiek. Iedere aangeleerde vaardigheid wordt in de praktijk middels huiswerkopdrachten verder vormgegeven.

Aarzel niet en vraag een vrijblijvende offerte aan!

Vraag een offerte aan

Workshop communicatie

In communicatie gaat er vaker wat fout dan goed. Daarom kan een workshop helpen om de communicate met uw collega’s te verbeteren.

Doelstellingen

Aan het einde van de workshop:

 • Hebben de medewerkers kennis genomen van het begrip communicatie
 • Zijn de medewerkers op de hoogte van een aantal elementaire gesprekstechnieken, en kan men deze in een gesprek met klanten en collega’s op de juiste wijze toe passen
 • Hebben de medewerkers inzicht in het effect van hun eigen gedrag in individuele gesprekken
 • Hebben de medewerkers handvatten gekregen hoe ze hun eigen communicatiegedrag kunnen verbeteren.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Communicatieschema; zender, boodschap en ontvanger
 • Invloed van ruis en eigen referentiekader
 • Actief luisteren, vragen stellen en samenvatten
 • Non- verbale communicatie
 • Feedback ontvangen en geven.

Aarzel niet en vraag een vrijblijvende offerte aan!

Vraag een offerte aan

Workshop presentatie technieken

Moet u ook wel eens wat presenteren en ligt u daarvan al nachten wakker? Of denkt u dat uw toehoorders in slaap zullen vallen bij uw presentatie? Dan is deze workshop iets voor u.

Doelstellingen

Na deze workshop:

 • Heeft men kennis van de elementaire presentatietechnieken
 • Is men in staat om deze technieken in zijn/haar briefing in te passen
 • Is men bewust van de sterke en zwakke kanten in de eigen presentatie.

Programma

Duur: 1 dag

Aarzel niet en vraag een vrijblijvende offerte aan!

Vraag een offerte aan

Vergadertechnieken

Heeft u ook genoeg van die lange saaie vergaderingen? Zijn uw vergaderingen niet altijd even effectief? Zijn het altijd dezelfde mensen die het woord voeren? En wordt de actielijst elke week langer? Overweeg dan eens een training vergadertechnieken bij SG Training & Coaching.

Doelstellingen

Na deze training zal het team in staat zijn om als team de bestaande vergaderingen op een dusdanige wijze vorm te geven dat er concrete resultaten behaald kunnen worden. Vragen die tijdens de “Training on the job” de revue passeren zijn:

 • Hoe zijn de bestaande vergaderingen te verbeteren?
 • Hoe is ieders rol in de vergadering en welk effect heeft dit op de voortgang van de vergadering?
 • Welke patronen werken belemmerend om als team resultaat gericht te kunnen vergaderen?

Inhoud

De eerste bijeenkomst is bedoeld om samen met het team n.a.v. een leerbehoefte- bepaling de doelstellingen te concretiseren

De trainer zal delen van de vergadering aanwezig zijn. Hierdoor kan er tijdens de training steeds feedback gegeven worden bij gedragingen en patronen die belemmerd kunnen werken. Dit met als doel inzicht te geven in welk effect bepaald gedrag in de groep kan hebben en hoe men dit kan veranderen.

Er zal gebruik worden gemaakt van intervisiemethoden en feedback methodieken.

Ook wordt er steeds met huiswerkopdrachten gewerkt. In de daarop volgende bijeenkomst zal dit dan besproken worden. Elke bijeenkomst wordt afgesloten met duidelijke afspraken voor de tussenliggende periode.

Aarzel niet en vraag een vrijblijvende offerte aan!

Vraag een offerte aan

Didactiek training

Bent u gevraagd om een workshop te geven op uw werk, of een nieuwe werkwijze over te moeten brengen aan uw nieuwe collega’s Maar weet u niet hoe u dit het beste methodisch aankunt pakken? Dan is deze training vast iets voor u.

Doelstellingen

Aan het eind van de tweedaagse training zijn de volgende doelstellingen behaald:
De cursisten:

 • hebben kennis genomen van het didactische model van “Van Gelder”
 • kennen de algemene didactische principes
 • kennen de verschillende werkvormen
 • hebben de meest voorkomende didactische werkvormen geoefend.
 • hebben middels feedback inzicht gekregen in hun sterke en zwakke punten t.a.v. het lesgeven

De cursisten houden tijdens de training een log boekje bij m.b.t. hun persoonlijke leerpunten.

Er wordt gewerkt met video-opnames, zodat men de eigen verrichtingen kan volgen en verbeteren.

Aarzel niet en vraag een vrijblijvende offerte aan!

Vraag een offerte aan

Coaching on the job

Coaching on the job kan plaatsvinden bij cliënten/bewoners met gedragsproblemen op verschillende zorgafdelingen. Dit kan zowel in de psychiatrie, verpleeg - en verzorgingstehuizen of beschermde woonvormen plaatsvinden.

Tijdens deze coaching zal er stilgestaan worden bij de volgende punten:

 • leren observeren wanneer de spanning oploopt en weten hoe dan te reageren met de minste kans op escalatie
 • Bewust worden van eigen houding (hoe sta je, wat zeg je, hoe zeg je iets) en feedback krijgen wanneer deze escalerend werkt.

De coaching on the job zal plaatsvinden bij verschillende cliënten en de coach zal meelopen tijdens de verzorgings-momenten met verschillende medewerkers. Daarnaast zal ik met het gehele team de bevindingen doorspreken en de medewerkers van feedback en tips voorzien. Wat gaat goed, waar loopt men tegenaan en welke vragen zijn er. Ook zal er stilgestaan worden bij hoe de medewerkers in hun werk staan, hun eigen beleving.

Aarzel niet en vraag een vrijblijvende offerte aan!

Vraag een offerte aan

1 daagse training de-escalerende gespreksvoering

De training is bestemd voor medewerkers sociale diensten, thuisbegeleiders, reclasseringsmedewerkers, medewerkers van de materiële juridische dienst, medewerkers forensische polikliniek, administratie - en receptiemedewerkers. En voor iedereen die regelmatig te maken krijgt met agressieve gesprekspartners en wil weten hoe je deze gespreken zo kun voeren dat ze niet escaleren.

De medewerkers worden in deze training bewust van hun eigen houding in gesprekken en dat men is op de hoogte van de verschillende manieren hoe men zou kunnen handelen in gesprekken. De training gaat om de-escalerende communicatie. Ook wordt er stilgestaan bij de vraag: "welke strategie is handig, kijkend naar het doel van het gesprek?" Er zal veel geoefend worden met gesprekken en hoe deze het beste gevoerd kunnen worden om escalatie te reguleren of te vermijden.

Doelstellingen

 • De cursist heeft kennis van communicatie technieken die escalatie kunnen voorkomen en de relatie met de cliënt kunnen verbeteren
 • De cursist kan aan de hand van deze kennis inschatten welke manier van handelen passend is in welk gesprek. (verschillende posities in het gesprek)
 • De cursist kan in gesimuleerde situaties signalen herkennen, betekenis aangeven en hier navraag naar doen op een manier, waarop er de minste kans op escalatie is
 • De cursist kan op een professionele wijze gesprekstechnieken hanteren zodat eventuele conflicten gereguleerd plaatsvinden.

Aarzel niet en vraag een vrijblijvende offerte aan!

Vraag een offerte aan

2 daagse training coachingsvaardigheden

Deze training is bestemd voor medewerkers die in hun dagelijkse werk medewerkers coachen.

De medewerkers worden op de hoogte gesteld van de do's en don'ts van coachen bij hun medewerkers en weten wat de basishouding dient te zijn bij coaching. Deze basisvaardigheden gaat men vervolgens in de praktijk vormgeven. Na 1 trainingsdag zal er later in het jaar een terugkomdag gepland worden, waarin de cursisten hun ervaringen met coachen terug rapporteren. Voor deze terugkomdag krijgen zij de opdracht om in ieder geval een logboek bij te houden van 1 medewerker welke ze zijn gaan coachen.

De volgende onderdelen zullen in de training aan bod komen:

 • Wat is coaching?
 • De basisprincipes van coaching en de grondhouding van de coach
 • De coachingscyclus
 • Vaardigheden van de coach

Algemene doelstellingen training coachingsvaardigheden

Aan het einde van de tweedaagse training is de cursist:

 • op de hoogte van wat coaching inhoudt
 • bekend met verschillende coachingsvaardigheden en heeft hiermee geoefend
 • in staat een coachingstraject vorm te geven en te structureren
 • bekend met zijn eigen stijl van coachen en kan hij/zij deze stijl inzetten op een manier die de gecoachte medewerker inzicht laat krijgen in zijn/haar eigen gedragingen
 • in staat de gecoachte medewerker handvatten aan te reiken hoe hij/zij bepaald gedrag kan veranderen

Aarzel niet en vraag een vrijblijvende offerte aan!

Vraag een offerte aan

2 daagse training specifieke vaardigheden voor intakers

Deze training is bestemd voor iedereen die intakes doet en daar meer uit wil halen.

Doelstelling cursus specifieke vaardigheden intakers:

 • De cursist heeft kennis genomen van de vaardigheden die toegepast kunnen worden om meer uit de intakegesprekken te halen.
 • De cursist kan aan de hand van deze kennis in gesimuleerde situaties intakegesprekken voeren.
 • De cursist kan na deze cursus aangeven waar een goede intake aan dient te voldoen en heeft zicht gekregen op zijn/haar eigen leerpunten hierin.

In deze training staat de persoon van de intaker centraal, hoe kun je nu op een snelle, goede manier de juiste informatie boven tafel krijgen in je intake gesprek?

De volgende onderdelen zullen in de cursus de revue passeren:

 • Waar dient een intake aan te voldoen?
 • Voorbereiding intake; wie neem ik mee?
 • Top vijf van een intaker
 • Grondhouding intaker; regie pakken, doortastendheid, enz.
 • Specifieke vaardigheden zoals:
  • observeren en betekenis aangeven
  • confronteren
  • doorvragen
  • non-verbale communicatie reflecteren
  • inhouds/betrekkingsniveau en schakelen daartussen
  • feedback geven
 • Omgaan met weerstand
 • Moeilijke situaties en eigen valkuilen.

Aarzel niet en vraag een vrijblijvende offerte aan!

Vraag een offerte aan

1 daagse training gesprekstechnieken voor leerkrachten

Deze training is bestemd voor beginnende leerkrachten en ieder leerkracht die zijn/haar gesprekstechniek wil verbeteren.

Uitgangspunt zijn de gesprekken met ouders, de rapport gesprekken en adviesgesprekken. Van belang is dat deze soepel verlopen en dat ouders zich begrepen voelen. De gesprekstechnieken worden met behulp van een actrice ingeoefend. Iedereen zal aan bod komen, zo kunnen de leerkrachten ervaren wat hun eigen gedrag met de ander doet.

In de oefenen situaties met de actrice zullen de volgende valkuilen zeker aan bod komen:

 • je gaan verdedigen
 • boodschap niet brengen
 • hoe om te gaan met emoties.

Steeds zullen de trainers de leerkrachten van feedback voorzien. Dit met als doel om de geleerde gesprekstechnieken verder vorm te kunnen geven in de praktijk.

Doelstelling training gesprekstechnieken:

Leerkrachten:

 • Krijgen handvatten aangereikt hoe men gesprekken met ouders soepel kan laten verlopen
 • Zijn in staat deze technieken in gesimuleerde situaties toe te passen
 • Hebben inzicht gekregen in het effect van hun eigen gedrag op dat van de ouders

Aarzel niet en vraag een vrijblijvende offerte aan!

Vraag een offerte aan

Training motiverende gespreksvoering

Waarom veranderen mensen niet?

Dit is een gebruikelijke frustratie voor werkers in de gezondheidszorg en leraren, voor hulpverleners en voor mensen in sociale en justitiële beroepen.

Motiverende gesprekvoering is een effectieve methodiek die stamt uit de verslavingszorg, maar inmiddels in diverse andere zorg- en welzijnsinstellingen wordt toegepast. Bij alle problemen waarbij de cliënt ambivalent staat ten aanzien van gedragsverandering is deze gespreksvorm toepasbaar.

Doelstellingen

 • Men is op de hoogte van de basisvaardigheden die binnen motiverende gespreksvoering worden gebruikt
 • Men oefent in gesimuleerde situaties deze vaardigheden
 • Men is in staat de vertaling te maken naar de eigen praktijksituatie, zodat men de motiverende gespreksvoering verder in kan oefenen

Duur

Totaal drie dagen; twee dagen training en 1 terugkom dag.

Aarzel niet en vraag een vrijblijvende offerte aan!

Vraag een offerte aan